נסיון יוגה

ךלדחהףלגדהSגCדגC

ה

כגה

כקה

קכה

גה